Advertisement
World Prayer Times

  6491 words used in the Mohsin Khan Translation of Holy Quran  
  1    7    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z  
Other Languages
  68 words used in the Mohsin Khan Translation of Holy Quran that start with "K"  
(1) Ka'bah
(2) Ka'bahat
(3) Kaf-Ha-Ya-'Ain-Sad
(4) Kafarah
(5) Kafirun
(6) Kafur
(7) Kalab
(8) Kan'anyyun
(9) Karim
(10) Kathir
(11) Katibin
(12) keep
(13) Keeper
(14) keepers
(15) keeping
(16) keeps
(17) kept
(18) keys
(19) Khairatun-Hisan
(20) Khal
(21) Khalat
(22) Khalifah
(23) Khalil
(24) Khalq-illah
(25) Khati'un
(26) Khaulah
(27) Khidr
(28) Khutbah
(29) kidnap
(30) kill
(31) killed
(32) killer
(33) killing
(34) kills
(35) kin
(36) kind
(37) kindle
(38) kindled
(39) kindly
(40) Kindness
(41) kindnesses
(42) kindred
(43) kinds
(44) king
(45) kingdom
(46) kings
(47) kinsfolk
(48) kinship
(49) kinsman
(50) kinsmen
(51) Kiraman
(52) kith
(53) kneeling
(54) knees
(55) knew
(56) knife
(57) knot
(58) knots
(59) know
(60) Knower
(61) knowing
(62) knowingly
(63) knowledge
(64) known
(65) knows
(66) Korah
(67) Kufr
(68) Kursi
  1  

Free Dictionary for Mobile Phones